Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

2 × 6 =                      2 × 8 =                        5 × 9 =                      3 × 5 = 

3 × 6 =                      3 × 8 =                        2 × 9 =                      4 × 5 =

4 × 6 =                      4 × 8 =                        4 × 9 =                      2 × 5 =

5 × 6 =                      5 × 8 =                        3 ×  9 =                     5 × 5 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 6 = 12                         2 × 8 = 16

3 × 6 = 18                         3 × 8 = 24

4 × 6 = 24                          4 × 8 = 32

5 × 6 = 30                          5 × 8 = 40

 

5 × 9 = 45                   3 × 5 = 15

2 × 9 = 18                   4 × 5 = 20

4 × 9 = 36                   2 × 5 = 10

3 ×  9 = 27                  5 × 5 = 25

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các phép nhân trong phạm vi đã học để tìm thừa số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

a) 5 × 5 + 6 =                                              b)  4 × 8 – 17 =

c) 2 × 9 – 18 =                                             d) 3 × 7 + 29 =

Phương pháp giải:

 - Tìm giá trị của các phép nhân.

- Lấy số vừa tìm được cộng hoặc trừ với các số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 5 × 5 + 6 = 25 + 6 = 31                          b) 4 × 8 – 17 = 32 – 17 = 15

c) 2 × 9 – 18 = 18 – 18 = 0                          d) 3 × 7 + 29 = 21 + 29 = 50

Bài 4

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số chiếc đũa ta lấy số chiếc của một đôi nhân với số đôi.

Lời giải chi tiết:

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 × 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

Bài 5

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

       3 + 3 + 3 = 9 (cm)

b) Độ dài đường gấp khúc là:

       2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

            Đáp số: a) 9cm; b) 10cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu