Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =           90 - 10 - 20 =             80 - 30 - 20 =

60-40 =                    90-30 =                      80-50 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ các chữ số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

60 - 10 - 30 = 20       90 - 10 - 20 = 60        80 - 30 - 20 = 30

60 - 40 = 20              90 - 30 = 60               80 - 50 = 30

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần luợt là :

a) 84 và 31;                   b) 77 và 53;           c) 59 và 19.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc, chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 9dm

Cắt ra : 5dm

Còn lại : ....dm ?

Muốn tìm độ dài mảnh vải còn lại : Lấy độ dài mảnh vải ban đầu trừ đi độ dài của mảnh vải đã cắt.

Lời giải chi tiết:

Mảnh vải còn lại dài số đề-xi-mét là :

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 84 cái ghế

Lấy ra : 24 cái ghế

Còn lại : ... cái ghế ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số ghế ban đầu trừ đi số cái ghế đã lấy ra.

Lời giải chi tiết:

Trong kho còn lại số cái ghế là :

84 -24 = 60 (cái ghế)

Đáp số: 60 cái ghế.

Đáp án cần chọn là C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 25 phiếu