• Bài 1, 2 trang 82 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 82 SGK Sinh 12

    Bài 1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.

  • Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12

    Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.Bài 4. Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này.