• Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12

    Bài 3.Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.Bài 4.Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài có hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau:

  • Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

    Bài 1.Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.