• Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

    Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Bài 4

  • Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12

    Bài 1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Bài 2. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?