Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

Bình chọn:
4.3 trên 576 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 9

Xem chi tiết
Giải sách bài tập Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Giải sách bài tập Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Lũ lụt rất nguy hiểm. Bạn nên chuẩn bị cho bản thân trước thảm họa thiên nhiên này. Đầu tiên. Bạn nên cố gắng xem dự báo thời tiết thường xuyên để cập nhật tin tức.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Read the conversation again and fill the blank with no more than three words.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Fill each blank with a suitable verb in the correct form from the box below. Then listen, check and repeat.

Xem chi tiết
A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Read the conversation in GETTING STARTED and underline any sentences in the passive voice that you can find. Check your findings with a partner.

Xem chi tiết
Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Listen to a radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear.

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box, then find them in the article and underline them. What do they mean?

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Listen to the news report and correct the following statements.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Quyết định câu nào có thể bị thay đổi thành thể bị động. Viết chúng xuống. Giải thích tại sao 2 câu không thể.

Xem chi tiết
Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Xem chi tiết


Gửi bài