Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam

Bình chọn:
4.1 trên 482 phiếu
Getting started  Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. (Hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ trong khung.)

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Use some words from 1 to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong phần 1 để hoàn thành các câu.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2  Unit 3 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the questions using the right question words. (Hoàn thành các câu hỏi sử dụng những từ hỏi đúng.)

Xem chi tiết
Communication  Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete each sentence, using a word from the text. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng một từ từ bài văn.)

Xem chi tiết
Skills 2  Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Xem chi tiết
Looking Back  Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage. (Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.)

Xem chi tiết
Project  Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours

Xem chi tiết


Gửi bài