Bình chọn:
4.2 trên 402 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 3

Xem chi tiết
Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. (Hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ trong khung.)

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Use some words from 1 to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong phần 1 để hoàn thành các câu.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the questions using the right question words. (Hoàn thành các câu hỏi sử dụng những từ hỏi đúng.)

Xem chi tiết
Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

Xem chi tiết
Skills 1 trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete each sentence, using a word from the text. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng một từ từ bài văn.)

Xem chi tiết
Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Xem chi tiết
Looking Back trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage. (Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.)

Xem chi tiết
Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours

Xem chi tiết