Unit 2: Life In The Countryside - Cuộc sống ở miền quê

Bình chọn:
4.2 trên 878 phiếu
Getting started Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

c. Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành những câu với những từ trong khung.)

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Listen and repeat the words. Pay attention to the initial clusters. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến những phụ âm đôi đứng đầu.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Write the answers to the questions below. (Viết những câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

Xem chi tiết
Communication Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. (Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.)

Xem chi tiết
Skills 1   Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads.

Xem chi tiết
Skills 2  Unit 2  SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Listen again and answer the questions in no more than FOUR words. (Nghe lại và trả lời những câu hỏi không hơn 4 từ.)

Xem chi tiết
Looking Back  Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets.

Xem chi tiết
Project Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of:

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài