Unit 7: Growing up

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary (Describing people) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Reading – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading (Childhood photos) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Language focus – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Language focus (Past simple: affirmative and negative) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Language Focus (Past simple: question) – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Language Focus (Past simple: question) – Unit 7. Growing up – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Vocabulary and Listening – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary and Listening (Life events) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Speaking – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – Unit 7. Growing up – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Writing – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

CLIL – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần CLIL – Unit 7. Growing up – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Puzzles and games – Unit 7 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Puzzles and games – Unit 7. Growing up – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải