Unit 3: Wild life

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocaulary: Animals - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Reading - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading: The ugliest animals? - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Language focus: Superlative adjectives - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Language focus: Superlative adjectives - Ngữ pháp 1 - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Vocabulary and listening - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary and listening: Amazing animals - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Language focus: can for ability, might, Questions with How... - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Language focus 2 - Ngữ pháp 2 - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Speaking - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking: Asking for permission - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Writing - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing: Animals in danger - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

CLIL - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần CLIL: Natural science (Animals) - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Puzzles and games - Unit 3 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Puzzles and games - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải