Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong

Bình chọn:
4.2 trên 273 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 6

Xem chi tiết

Động danh từ - Gerunds

* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun * Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thê đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau một động từ làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Xem chi tiết

Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors

Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: - Can/ Could you help me. please?

Xem chi tiết

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Xem chi tiết

Getting started - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list.

Xem lời giải

Listen and read - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner.

Xem lời giải

Speak - Unit 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 8

Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner.

Xem lời giải

Listen - Unit 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 8

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

Xem lời giải

Read - Unit 6 trang 57 SGK Tiếng Anh 8

1. Fill in the missing information. 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

Xem lời giải

Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8

Read the passage and complete the letter.

Xem lời giải

Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Ask and answer questions about Y&Y Spring activity program.

Xem lời giải