Unit 10: Recycling - Tái chế

Bình chọn:
4.3 trên 443 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 8 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng ((Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 10

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc Unit 10 trang 89 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc Unit 10 trang 89 SGK Tiếng Anh 8

1. Practice the dialogue with a partner. One of YOU is Miss Blake. The other plays the roles of Ba, Hoa and Lan (Em hãy luyện hội thoại với các bạn em. Một ngưòi đóng vai cô Blake, những ngưừi còn lại đóng vai Ba. Hoa và Lan.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 10 - trang 89 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 10 - trang 89 - Tiếng anh 8

Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 10 trang 90 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 10 trang 90 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 10 - Trang 91 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 10 - Trang 91 SGK Tiếng Anh 8

You will hear four questions during the recording. Check (/ ) the correct answers (Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (/ ) vào câu trả lời đủng.)

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 10 trang 92 SGK Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 10 trang 92 SGK Tiếng Anh 8

Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 10 trang 93 SGK Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 10 trang 93 SGK Tiếng Anh 8

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box (Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết
Language focus - trang 95 - Unit 10 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 95 - Unit 10 - Tiếng Anh 8

1. Hãy làm việc với bạn em. Hãy đọc chỉ dẫn về cách tái sử dụng thủy tinh. Em hãy xem các chỉ dẫn rồi viết lại chúng ở dạng bị động và xếp tranh theo trật tự đúng.

Xem chi tiết


Gửi bài