Unit 16: Inventions - Các phát minh

Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 8 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 16

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc - Unit 16 - trang 147 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 16 - trang 147 - Tiếng Anh 8

2. Match the half-sentences. Then write the full sentences in Your exercise book. 2. Hãy ghép các nửa câu lại với nhau thành câu đầy đủ rồi chép vào vở bài tập.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 16 - trang 147 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 16 - trang 147 - Tiếng anh 8

Match these stages in the development of paper with The correct pictures. Hãy ghép các giai đoạn làm ra giấy viết đúng với những bức tranh sau.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 16 - trang 148 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 16 - trang 148 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8

Read the following poem about inventions.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8

Listen and fill in the gaps in these sentences. Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây:

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 16 - Trang 152 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 16 - Trang 152 - Tiếng Anh 8

Fill in each gap with one of these sequence markers to describe the procedure of papermaking.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 16 - trang 154 - Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 16 - trang 154 - Tiếng Anh 8

• Passive forms • Sequence markers

Xem chi tiết


Gửi bài