Unit 3: At Home - Ở nhà

Bình chọn:
4.2 trên 406 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 3

Xem chi tiết
Getting started - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Getting started - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Write the chores you often do at home: (Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà:)

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner. (Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Listen - Unit 3 trang 30  SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 3 trang 30 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết


Gửi bài