Bình chọn:
4.2 trên 334 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 3

Xem chi tiết
Getting started - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Getting started - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Write the chores you often do at home: (Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà:)

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Nam: Hello. Mrs. Vui: Nam, it’s Mom. Nam: Hi, Mom. Mrs. Vui: I'm going to be home late tonight. I have to go and visit Grandma after work. Nam: What time will you be home?

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Listen - Unit 3 trang 30  SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 3 trang 30 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

2. Look at the pictures. Use ought to to give advice to these people. (Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này.)

Xem chi tiết