Unit 13: Festivals - Lễ hội

Bình chọn:
4.3 trên 350 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 13 Tiếng Anh 8 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 13 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 13

Xem chi tiết
Tường thuật câu kể - Unit 13 - Tiếng Anh 8 Tường thuật câu kể - Unit 13 - Tiếng Anh 8

Câu tường thuật là câu thuật lại một cách gián tiếp lời của người khác. Muốn chuyển từ câu kế (statement) trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải xem xét một số vấn đề sau:

Xem chi tiết
Thể bị động - Passive forms - Unit 13 - Tiếng Anh 8 Thể bị động - Passive forms - Unit 13 - Tiếng Anh 8

Ở bài 10. chúng ta đã học cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động với thì hiện tại đơn và tương lai đơn. Ở bài này chúng ta học cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động với thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành.

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc -  Unit 13 - trang 121 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 13 - trang 121 - Tiếng Anh 8

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening? Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 13 - trang 121 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 13 - trang 121 - Tiếng anh 8

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why?

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this:

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành thông tin sau.

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8

2. Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

Xem chi tiết
Language focus - trang 128 - Unit 13 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 128 - Unit 13 - Tiếng Anh 8

Passive form: be + past participle Compound words: rice-cooking, fire-making, etc. Reported speech

Xem chi tiết


Gửi bài