Unit 11: Travelling in The Future - Đi lại trong tương lai

Bình chọn:
4.2 trên 657 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 11

Xem chi tiết

Grammar Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới

Will được dùng khi chúng ta đưa ra lời dự đoán dựa vào quan điểm hoặc kinh nghiệm trong tương lai, khi chúng ta quyết định sẽ làm một việc gì đó ngay lúc đang nói:

Xem chi tiết

Getting started Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Read the conversation again. Then choose the correct answers.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Cross out the means of transport that DOESN'T go with the verb.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Listen again to part of the conversation What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.

Xem lời giải

Communication Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Look at the pictures below. What do you think is the connection between them?

Xem lời giải

Skills 2 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Look at the picture. Which do you think are the correct options below?

Xem lời giải

Looking Back Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Use the clues in the two pictures to form a phrase.

Xem lời giải

Project Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới

In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following:

Xem lời giải