Cùng em học toán lớp 4 Cùng em học toán lớp 4 tập 1

Tuần 16: Thương có chữ số 0. Chia cho số có ba chữ số (trang 59)


Đặt tính rồi tính 15015 : 15 38361 : 19 42441 : 21 Tìm x: Người ta xếp các chiếc bánh vào hộp, mỗi hộp xếp được 6 chiếc bánh. Hỏi có 100 chiếc bánh thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp như thế và còn dư mấy chiếc bánh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính

15015 : 15                             38361 : 19                             42441 : 21

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm x:

                                                 

\(x \times 26 = 2730\)                                         \(3708:x = 12\)

Phương pháp giải:

- Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Để tìm số chia ta lấy Số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x \times 26 = 2730\\x = 2730:26\\x = 105\end{array}\)

\(\begin{array}{l}3708:x = 12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3708:12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 309\end{array}\)

Bài 3

Người ta xếp các chiếc bánh vào hộp, mỗi hộp xếp được 6 chiếc bánh. Hỏi có 100 chiếc bánh thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp như thế và còn dư mấy chiếc bánh?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 100 : 6. Thương trong phép chia đó chính là số hộp xếp được và số dư chính là số quả còn dư.

Lời giải chi tiết:

Ta có 100 : 6 = 16 dư 4

Vậy 100 chiếc bánh xếp được vào 16 hộp và còn dư 4 chiếc bánh.

Bài 4

Có một lượng ngô đóng vào 280 bao nhỏ, mỗi bao chứa 50 kg ngô. Hỏi với lượng ngô đó đem đóng vào các bao to, mỗi bao chứa gấp đôi lượng ngô trong bao nhỏ thì được tất cả bao nhiêu bao to?

Phương pháp giải:

- Tính lượng gạo có trong 1 bao to ta lấy lượng gạo có trong bao nhỏ nhân với 2.

- Tính tổng số gạo ta lấy lượng gạo có trong 1 bao nhỏ nhân với số bao nhỏ.

- Tính số bao to ta lấy tổng số gạo chia cho lượng gạo có trong 1 bao to.

Lời giải chi tiết:

Tổng số ki-lô-gam ngô có là

280 x 50 = 14 000 (kg)

Mỗi bao to đóng được số ki-lô-gam ngô là

50 x 2 = 100 (kg)

Số bao to đóng được là

14 000 : 100 = 140 (bao)

Đáp số: 140 bao

Bài 5

Đặt tính rồi tính:

2150 : 43                               2934 : 163                             5928 : 494

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phép chia 9734 : 314 có thương là:

A. 31                          B. 310                        C. 301                        D. 32

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy 9734: 314 = 31

Chọn đáp án A.

Bài 7

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn Tú nghĩ ra một số, biết rằng đem số đó nhân với 53 thì được 11 024.

Số mà bạn Tú đã nghĩ ra là: ……………………………………………………………..

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Số mà bạn Tú nghĩ ra là: 11 024 : 53 = 208

Bài 8

Có một lượng đường đóng vào 80 gói, mỗi gói chứa 150g đường. Hỏi với lượng đường đó đem đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 250g đường thì có tất cả bao nhiêu hộp?

Phương pháp giải:

Tìm tổng lượng đường = Khối lượng đường có trong mỗi gói x Số gói đường.

Tìm số hộp đóng được = Tổng lượng đường : Khối lượng đường trong mỗi hộp.

Lời giải chi tiết:

Tổng lượng đường có là

150 x 80 = 12 000 (g)

Nếu mỗi hộp chứa 250g thì có tất cả số hộp là

12 000 : 250 = 48 (hộp)

Đáp số: 48 hộp

Vui học

Một buổi liên hoan có 495 khách đến dự. Người ta đã kê 8 dãy bàn, mỗi dãy 6 bàn, mỗi bàn có thể ngồi được 10 người. Hỏi có đủ chỗ ngồi cho khách mời không? Nếu không đủ thì cần thêm bao nhiêu bàn?

Phương pháp giải:

- Tính số chỗ ngồi đã được chuẩn bị và so sánh với số khách mời.

- Tìm số bàn cần kê thêm.

Lời giải chi tiết:

Số chỗ ngồi đã được chuẩn bị là

8 x 6 x 10 = 480 (chỗ ngồi) < 495 chỗ ngồi

Vậy không đủ chỗ ngồi cho khách mời.

Số chỗ ngồi cần kê thêm là

495 – 480 = 15 (chỗ ngồi)

Số bàn cần kê thêm là

15 : 10 = 1 (dư 5)

Vậy ta cần kê thêm 2 bàn nữa.

Đáp số: 2 bàn

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí