Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học


Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh, và các quan điểm của Đảng.

1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học.

a) Cơ sở phương pháp luận

Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh, và các quan điểm của Đảng.

b) Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trên cơ sở phương pháp luận chung đã nêu trên, đối với một nội dung cụ thể cần phải vận dụng một phương pháp nghiên cứu phù hợp. Trong đó, sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgích là cơ bản nhất. Ngoài ra, còn phải sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh... thích hợp với từng nội dung của môn học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu