Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
  • Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học

    Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học

    Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh, và các quan điểm của Đảng.

  • Ý nghĩa của việc học tập môn học

    Ý nghĩa của việc học tập môn học

    Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.