Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
Mục tiêu và quan điểm cơ bản

Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội, tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị, thể chế giáo dục... Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.

Xem chi tiết

Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới

a) Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta là cơ chế kế hoạch hoá tập trung với những đặc điểm chủ yếu là:

Xem chi tiết

Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho nó vận hành thông suốt và có hiệu quả.

Xem chi tiết

Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

a) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII So với thời kỳ trước đổi mới, nhận thức về kinh tế thị trường trong giai đoạn này có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.

Xem chi tiết

Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.(II3cV)

a) Kết quả và ý nghĩa.\\r\\nMột là, sau 25 năm đổi mới, nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho nền\\r\\nkinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển.

Xem chi tiết

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

Quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới Trước đổi mới, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, hành chính và bao cấp, do đó đã nhận thức không đúng về cơ chế thị trường, về sản xuất hàng hoá và vai trò của các thành phần kinh tế.

Xem chi tiết

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

Quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới Trước đổi mới, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, hành chính và bao cấp, do đó đã nhận thức không đúng về cơ chế thị trường, về sản xuất hàng hoá và vai trò của các thành phần kinh tế.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất