Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu