Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
 • Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học

  Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học

  Nghiên cứu môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh, và các quan điểm của Đảng.

 • Ý nghĩa của việc học tập môn học

  Ý nghĩa của việc học tập môn học

  Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

 • Nhiệm vụ nghiên cứu

  Nhiệm vụ nghiên cứu

  Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Đối tượng nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu

  Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Bài viết được xem nhiều nhất