Phần một. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

Bình chọn:
4.8 trên 86 phiếu
Câu 1 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 1 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 2 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 3 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 5 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước ta hiện nay?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 6 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau về việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và lí giải ngắn gọn vì sao lại chọn ý kiến đó.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu 7 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 56 SGK GDCD lớp 11 Câu 8 trang 56 SGK GDCD lớp 11

Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 56 SGK GDCD lớp 11 Câu 9 trang 56 SGK GDCD lớp 11

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem chi tiết
Câu 1 trang 64 SGK GDCD lớp 11 Câu 1 trang 64 SGK GDCD lớp 11

Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 2 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 3 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở nước ta?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 5 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 6 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì? Cho ví dụ. Tại sao nói thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò là “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 7 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 8 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 9 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 10 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước?

Xem chi tiết
Câu 11 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 11 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Em có dự định sẽ hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao lại lựa chọn thành phần kinh tế đó?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài