Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Bình chọn:
3.6 trên 44 phiếu

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Trả lời:

Như mọi sinh vật khác, con người cần: Không khí và Thức ăn để duy trì sự sống của mình

+Con ngöôøi caàn phaûi coù: Khoâng khí ñeå thôû, thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, nhaø ôû, baøn, gheá, giöôøng, xe coä, ti vi, …

+Con ngöôøi caàn ñöôïc ñi hoïc ñeå coù hieåu bieát, chöõa beänh khi bò oám, ñi xem phim, ca nhaïc, …

+Con ngöôøi caàn coù tình caûm vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh nhö trong: gia ñình, baïn beø, laøng xoùm, …

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu