Lý thuyết: Quá trình nhận thức và nội đường dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa


Kế thừa kiến thức của các môn học trước, trong chương này khái niệm văn hóa được dùng theo nghĩa rộng: "Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước"

Kế thừa kiến thức của các môn học trước, trong chương này khái niệm văn hóa được dùng theo nghĩa rộng: "Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước", nhưng chủ yếu là sử dụng theo nghĩa hẹp: "Văn hóa là đời sống tinh tliần của xã hội"; "Văn hóa là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống"; " Văn hóa là năng lực sáng tạo" của một dân tộc; "Văn hóa là bản sắc" của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu