Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức

a) \(x + (-15) + |-3|\), biết \(x = -3\).

b) \([|x | + (-5)] + (-15)\), biết \(x = -2\). 

Bài 2. Tính tổng: S các số nguyên x, biết \(|x| < 10\).

Bài 3. So sánh: \((-6) + (-3) + 2\) và \((-6) + 2\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

+) Thay x vào biểu thức để tính toán. 

+) Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả.

+) Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

+) Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

Lời giải chi tiết:

a) Thay \(x = -3\) vào biểu thức đã cho, ta được:

\((-3) + (-15)+ |-3| = (-3) + (-15) + 3\)

\(= [(-3) + 3] + (-15) = -15\).

b) Thay \(x = -2\) vào biểu thức đã cho, ta được

\(|(-2) + (-5)| + (-15) \)

\(= |-7| + (-15)\)

\(= 7 + (-15) = -8\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

+) Liệt kê các số thỏa mãn đề bài rồi tính tổng.

+) Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Lời giải chi tiết:

Với \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒  |x| ∈\mathbb N, |x| < 10\) 

\(⇒ |x| = 0; |x| = 1; |x| = 2;\)...; \(|x| = 9; |x| = 10\)

\(⇒ x ∈ \{0, ± 1, ± 2,...± 9, ± 10\}\).

Ta được: \(0 + 1 + (-1) + 2 + (-2) + ...\)\(+ 9 + (-9) + 10 + (-10)\)

\(= [1 + (-1)] + [2 + (-2)] + ...\)\(+ [9 + (-9)] + [10 + (-10)] = 0\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

+) Tính từng phép tính rồi so sánh.

+) Số âm luôn nhỏ hơn số dương.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \((-6) + (-3) + 2 = (-9) + 2 = -7;\)\( (-6) + 2 = -4\)

\(⇒ -7 < 4 \)\(\,⇒ (-6) + (-3) + 2 < (-6) + 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí