Chương 3: Châu Phi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi

1. Châu Phi giáp với các biển, đại dương nào? Đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Phi. 2. Xác định các sơn nguyên, bồn địa, các dãy núi của châu Phi. Nêu tên các khoáng sản chủ yếu và sự phân bố của chúng. 3. Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô...

Xem lời giải

Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

1. Nhận xét về số dân hoặc bùng nổ dân số ở châu Phi. 2. Nêu nguyên nhân của nạn đói ở nhiều quốc gia châu Phi. 3. Các cuộc xung đột có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội ở châu Phi? 4. Nêu giá trị và ý nghĩa của di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nhận xét về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới trong giai đoạn 1960 – 2019. Cho biết những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi. 6. Hãy thu thập thông tin về một số di sản lịch sử ở Việt Nam hoặc ở địa phương em.

Xem lời giải

Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

1. Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới. 2. Nêu những thế mạnh nổi bật của môi trường thiên nhiên hoang mạc được người dân khai thác. 3. Cho biết nét nổi bật trong khai thác thiên nhiên ở môi trường địa trung hải. 4. Hãy lập bảng theo mẫu sau để thấy được cách thức người dân khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau ở châu Phi....

Xem lời giải

Bài 12. Tìm hiểu khái quát về Cộng hòa Nam Phi

Sưu tầm tư liệu và trình bày một số sự kiện lịch sử về Cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.

Xem lời giải