Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Ôn tập các số đến 100

Giải Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9, 10 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc số ....

Xem lời giải

Ước lượng

Giải Ước lượng trang 11 12 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ước lượng rồi đếm...

Xem lời giải

Số hạng - Tổng

Giải Số hạng - Tổng trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Gọi tên các thành phần của phép tính.

Xem lời giải

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Giải Số bị trừ - Số trừ - Hiệu trang 17, 18 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Gọi tên các thành phần của phép tính

Xem lời giải

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Giải Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Viết phép tính và nói theo mẫu...

Xem lời giải

Em làm được những gì (trang 21)

Giải Em làm được những gì trang 21, 22, 23 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

Xem lời giải

Điểm - Đoạn thẳng

Giải Điểm - Đoạn thẳng trang 24, 25 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng ...

Xem lời giải

Tia số - Số liền trước, số liền sau

Giải Tia số - Số liền trước, số liền sau trang 29, 30 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

Xem lời giải

Đề-xi-mét

Giải Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Viết (theo mẫu)

Xem lời giải

Em làm được những gì (trang 34, 35)

Giải Em làm được những gì trang 34, 35 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Quan sát hìn a

Xem lời giải