Câu 4 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời:

- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam..

- Làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đó, cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo, liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn.


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu