Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.

Trả lời:

- Đông Dương Cộng sản đảng,

- An Nam Cộng sản đảng

- Đông Dương Cộng sản liên đoàn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu