Câu 2 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng  

Lí do phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản là:

☐ Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

☐ Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc.

☐ Có một đảng Cộng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mạng thế giới.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu