Bài 1 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 1 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Trong những chất dùng làm phân bón hóa học (phân đạm) sau đây, chất nào có thành phần %N ( theo khối lượng) là cao nhất: KNO3, NH4NO3, (NH2)2CO.

Lời giải chi tiết

Tính phần trăm khối lượng N trong KNO3:

\(\eqalign{  & {M_{KN{O_3}}} = 39 + 14 + 16.3 = 101\,\,(g/mol)  \cr  & \% N = {{{M_N}} \over {{M_{KN{O_3}}}}} \cdot 100 = {{14} \over {101}} \cdot 100 = 13,86\%  \cr} \)

Tính phần trăm khối lượng N trong NH4NO3:

\(\eqalign{  & {M_{N{H_4}N{O_3}}} = 14 + 1.4 + 14 + 16.3 = 80\,\,(g/mol)  \cr  & \% N = {{2{M_N}} \over {{M_{N{H_4}N{O_3}}}}} \cdot 100 = {{2.14} \over {80}} \cdot 100 = 35\%  \cr} \)

Tính phần trăm khối lượng N trong (NH2)2CO:

\(\eqalign{  & {M_{{{\left( {N{H_2}} \right)}_2}CO}} = \left( {14 + 2} \right).2 + 12 + 16 = 60\,\,(g/mol)  \cr  & \% N = {{2{M_N}} \over {{M_{_{{{\left( {N{H_2}} \right)}_2}CO}}}}} \cdot 100 = {{2.14} \over {60}} \cdot 100 = 46,67\%  \cr} \)

Vậy chất có % N (theo khối lượng) cao nhất là (NH2)2CO.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí