Tuần 22: Bốn mùa tươi đẹp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 22: Bốn mùa tươi đẹp Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 3: Đọc Dàn nhạc mùa hè

Giải Bài 3: Đọc Dàn nhạc mùa hè SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 3: Viết: Chữ hoa T

Giải Bài 3: Viết: Chữ hoa T SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 3: Từ chỉ đặc điểm Dấu chấm

Giải Bài 3: Từ chỉ đặc điểm Dấu chấm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 4: Đọc Mùa đông ở vùng cao

Giải Bài 4: Đọc Mùa đông ở vùng cao SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 4: Nghe – viết Mưa cuối mùa

Giải Bài 4: Nghe – viết Mưa cuối mùa. Phân biệt d/gi; iu/iêu, oăn/oăng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 4: Mở rộng vốn từ Bốn mùa (tiếp theo)

Giải Bài 4: Mở rộng vốn từ Bốn mùa (tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 4: Nghe – kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ

Giải Bài 4: Nghe – kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 4: Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo)

Giải Bài 4: Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 4: Vận dụng Chủ đề Bốn mùa (Tiếp theo)

Giải Bài 4: Vận dụng Chủ đề Bốn mùa (Tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn