Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

They try to imitate the wing and shape of animals in nature to produce parts of vehicles

irritate

irrigate

paste

copy

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

In order to be taken away and used everywhere, modern inventions have a tendency to be small and _____.

import

coastal

airport

portable

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The general opinion was that the suits were too big and taking up too much space in the cramped confines of the aircraft.

heavy

small

convenient

bulky

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The building's foundations are rather shaky, and it could collapse at any time.

fall away

fall down

fall back

fall about

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

I had to buy a new washing machine as it would not have been                  to get it repaired.

economy

economic

economical

economically

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the most suitable word to complete the following sentence:

She designs her own______ using woodblocks and stencils to create patterns on the material.

clothings

clothes

dresses

fabrics 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The charity will go under unless a                donor can be found within the next few months.

generous

generously

generosity

overgenerous

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

He drew much                 from art produced by children and by primitive cultures.

inspire

inspiration

inspirational

inspired

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

In 1880 Alexander Graham Bell was granted a               on an apparatus for signaling and communicating called a Photophone.

talent

prize  

present

patent

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The machine works according to the                  of electromagnetic conduction.

principal

principle

regulation

instruction

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

They try to imitate the wing and shape of animals in nature to produce parts of vehicles

irritate

irrigate

paste

copy

Đáp án

copy

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

imitate (v): sao chép, mô phỏng

irritate (v): kích thích

irrigate (v): tưới nước

paste (v): dán

copy (v): sao chép, mô phỏng

=> copy = imitate

Tạm dịch: Họ cố gắng bắt chước cánh và hình dáng của  các loài vật để chế tạo ra các bộ phận cho phương tiện di chuyển. 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

In order to be taken away and used everywhere, modern inventions have a tendency to be small and _____.

import

coastal

airport

portable

Đáp án

portable

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng + từ loại.

Do có "and" nên từ cần điền phải cùng loại từ với "small" => cần một tính từ. 

Lời giải chi tiết :

import (v): xuất khẩu

coastal (adj): duyên hải

airport (v): sân bay

portable (adj): dễ dàng mang theo

=> In order to be taken away and used everywhere, modern inventions have a tendency to be small and portable

Tạm dịch: Để được mang đi và được sử dụng ở khắp mọi nơi, các phát minh hiện đại thường có kích thước nhỏ và dễ dàng mang theo.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The general opinion was that the suits were too big and taking up too much space in the cramped confines of the aircraft.

heavy

small

convenient

bulky

Đáp án

bulky

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

too big and taking up too much space: quá to lớn và tốn diện tích

heavy (adj): nặng

small (adj): nhỏ bé

convenient (adj): tiện lợi

bulky (adj): cồng kềnh

=> bulky = too big and taking up too much space

Tạm dịch: Ý kiến chung là những bộ âu phục quá cồng kềnh và chiếm nhiều diện tích trong không gian chật hẹp của máy bay.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The building's foundations are rather shaky, and it could collapse at any time.

fall away

fall down

fall back

fall about

Đáp án

fall down

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

collapse (v): sụp đổ

fall away: mờ dần, biến mất

fall down: sụp đổ

fall back: lùi lại

fall about: cười

=> fall down = collapse

Tạm dịch: Móng của tòa nhà đang lung lay, và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

I had to buy a new washing machine as it would not have been                  to get it repaired.

economy

economic

economical

economically

Đáp án

economical

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng+ từ loại.

Ở đây từ cần điền đứng sau động từ “tobe” nên là một tính từ.

Lời giải chi tiết :

economy (n): nền kinh tế

economic (adj): thuộc về kinh tế

economical (adj): tiết kiệm

economically (adv): về mặt kinh tế

Từ cần điền đứng sau động từ tobe (been) nên cần một tính từ:

=> I had to buy a new washing machine as it would not have been economical to get it repaired.

Tạm dịch: Tôi đã phải mua một chiếc máy giặt mới vì thật không tiết kiệm khi mang nó đi sửa.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the most suitable word to complete the following sentence:

She designs her own______ using woodblocks and stencils to create patterns on the material.

clothings

clothes

dresses

fabrics 

Đáp án

fabrics 

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

clothings: sai từ (từ đúng là clothing=clothes)

clothes (n.pl):quần áo

dresses (n.pl): váy

fabrics (n.pl): vải 

=> She designs her own fabrics using woodblocks and stencils to create patterns on the material.

Tạm dịch: Cô ấy tự mình thiết kế các loại vải bằng cách sử dụng những mộc bản và khuôn hình để tạo ra các họa tiết trên tấm vải. 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The charity will go under unless a                donor can be found within the next few months.

generous

generously

generosity

overgenerous

Đáp án

generous

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng + từ loại. Ở đây từ cần điền đứng giữa mạo từ “a” và danh từ “donor” nên ta sử dụng một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. 

Lời giải chi tiết :

generous (adj): hào phóng

generously (adv): một cách hào phóng

generosity (n): sự hào phóng

overgenerous (adj): hào phóng quá mức

Từ cần điền đứng trước một danh từ (donor) và sau mạo từ (a) nên cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ: 

=> The charity will go under unless a generous donor can be found within the next few months.

Tạm dịch: Các tổ chức từ thiện sẽ phá sản trừ khi có thể tìm thấy một nhà tài trợ hào phóng trong vòng vài tháng tới.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

He drew much                 from art produced by children and by primitive cultures.

inspire

inspiration

inspirational

inspired

Đáp án

inspiration

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng + từ loại. Ở đây từ cần điền là một danh từ.

Lời giải chi tiết :

inspire (v): hào phóng

inspiration (n): cảm hứng

inspirational (adj): truyền cảm hứng

inspired (adj): được truyền cảm hứng

=> He drew much inspiration from art produced by children and by primitive cultures.

Tạm dịch: Ông đã thu hút nhiều cảm hứng từ nghệ thuật được tạo ra bởi trẻ em và các nền văn hóa nguyên thủy.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

In 1880 Alexander Graham Bell was granted a               on an apparatus for signaling and communicating called a Photophone.

talent

prize  

present

patent

Đáp án

patent

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

talent (n): tài năng

prize (n): giải thưởng

present (n): món quà

patent (n): bằng sáng chế

=> In 1880 Alexander Graham Bell was granted a patent on an apparatus for signaling and communicating called a Photophone.

Tạm dịch: Năm 1880, Alexander Graham Bell được cấp bằng sáng chế về một thiết bị báo hiệu và giao tiếp gọi là Photophone.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

The machine works according to the                  of electromagnetic conduction.

principal

principle

regulation

instruction

Đáp án

principle

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

principal (n): giám đốc, hiệu trưởng

principle (n): nguyên tắc

regulation (n): quy định

instruction (n): chỉ dẫn

=> The machine works according to the  principle of electromagnetic conduction.

Tạm dịch: Máy hoạt động theo nguyên lý dẫn điện từ.