Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm từ có 2 âm tiết Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 1.1
 • A

  reason            

 • B

  lotus               

 • C

  forest              

 • D

  resort

Câu 1.2
 • A

  gender         

 • B

  address        

 • C

  equal

 • D

  female  

   

Câu 1.3
 • A

  achieve         

 • B

  commit           

 • C

  behave       

 • D

  courage 

Câu 1.4
 • A

  compose       

 • B

  remote       

 • C

  vital     

 • D

  result   

Câu 1.5
 • A

  relax             

 • B

  travel             

 • C

  visit               

 • D

  careful

Câu 1.6
 • A

  listen             

 • B

  below            

 • C

  over               

 • D

  memo  

Câu 1.7
 • A

  housework             

 • B

  proper             

 • C

  issue               

 • D

  record

Câu 1.8
 • A

  conflict             

 • B

  trainer             

 • C

  image               

 • D

  climate

Câu 1.9
 • A

  process             

 • B

  progress             

 • C

  private               

 • D

  product

Câu 1.10
 • A

  release             

 • B

  believe             

 • C

  upset               

 • D

  control

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 1.1
 • A

  reason            

 • B

  lotus               

 • C

  forest              

 • D

  resort

Đáp án: D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

reason /ˈriːzn/                                      

lotus  /ˈləʊtəs/                         

 forest /ˈfɒrɪst/                                    

resort /rɪˈzɔːt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 1.2
 • A

  gender         

 • B

  address        

 • C

  equal

 • D

  female  

   

Đáp án: B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

gender /ˈdʒen.də(r)/         

address /əˈdres/       

equal /ˈiː.kwəl/

female /ˈfiː.meɪl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1.

Câu 1.3
 • A

  achieve         

 • B

  commit           

 • C

  behave       

 • D

  courage 

Đáp án: D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

achieve /əˈtʃiːv/        

commit /kəˈmɪt/          

behave /bɪˈheɪv/        

courage /ˈkʌr.ɪdʒ/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

Câu 1.4
 • A

  compose       

 • B

  remote       

 • C

  vital     

 • D

  result   

Đáp án: C

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Compose /kəmˈpəʊz/

Remote /rɪˈməʊt/

Vital /ˈvaɪ.təl/

Result /rɪˈzʌlt/

Câu C rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 1.5
 • A

  relax             

 • B

  travel             

 • C

  visit               

 • D

  careful

Đáp án: A

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

relax /rɪˈlæks/                          

travel  /ˈtrævl/             

visit /ˈvɪzɪt/                             

careful  /ˈkeəfl/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 1.6
 • A

  listen             

 • B

  below            

 • C

  over               

 • D

  memo  

Đáp án: B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Listen /ˈlɪs.ən/

Below /bɪˈləʊ/

Over /ˈəʊ.və(r)/

Memo /ˈmem.əʊ/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1. 

Câu 1.7
 • A

  housework             

 • B

  proper             

 • C

  issue               

 • D

  record

Đáp án: D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Housework /ˈhaʊs.wɜːk/ 

Proper /ˈprɒp.ə(r)/

Issue /ˈɪʃ.uː/

Record /rɪˈkɔːd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 1.8
 • A

  conflict             

 • B

  trainer             

 • C

  image               

 • D

  climate

Đáp án: A

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Conflict /kənˈflɪkt/

Trainer /ˈtreɪ.ne(r)/

Image /ˈɪm.ɪdʒ/

Climate /ˈklaɪ.mət/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2,  còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 1.9
 • A

  process             

 • B

  progress             

 • C

  private               

 • D

  product

Đáp án: B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Process  /ˈprəʊses/

Private /ˈpraɪ.vət/

Product /ˈprɒd.ʌkt/

Progress có 2 cách đánh trọng âm. Khi progress là danh từ, trọng âm rơi thứ nhất/ˈprəʊ.ɡres/. Khi progress là động từ, trọng âm rơi âm thứ 2 /prəˈɡres/

Trong trường hợp đề bài khó, không đề cập vai trò của từ, ta xác định 3 từ còn lại trọng âm rơi vị trí nào để xác định trọng âm của "progress"

Vì vậy trong câu này Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 1.10
 • A

  release             

 • B

  believe             

 • C

  upset               

 • D

  control

Đáp án: C

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Release /rɪˈliːs/

Believe /bɪˈliːv/

Upset / ˈʌp.set /

Control /kənˈtrəʊl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.