Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại hoàn thành Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

We ______ in Hanoi for a long time.

 • A.

  have lived

 • B.

  are living

 • C.

  had lived

 • D.

  would live

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

We ______ in Hanoi for a long time.

 • A.

  have lived

 • B.

  are living

 • C.

  had lived

 • D.

  would live

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dùng thì hiện tại hoàn thành với cụm trạng từ chỉ thời gian “for a long time” (được một khoảng thời gian dài) để diễn tả hành động diễn ra trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì hiện tại hoàn thành với cụm trạng từ chỉ thời gian “for a long time” (được một khoảng thời gian dài) để diễn tả hành động diễn ra trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại.

=> We have lived in Hanoi for a long time.

Tạm dịch: Chúng tôi đã sống ở Hà Nội được một thời gian dài rồi.