Vở bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7: Television - Tivi

Phonetics - Trang 5 Unit 7 VBT tiếng anh 6 mới


Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.
(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:


1. A. theater
B. there
C. through
D. three
Lời giải:
theater /ˈθɪətə(r)/
there /ðeə(r)/
through /θruː/
three /θriː/
Đáp án B phát âm là /ð/, còn lại phát âm là /θ/
Đáp án: B


2. A. brother
B. breath
C. either
D. clothes
Lời giải:
brother /ˈbrʌðə(r)/
breath /breθ/
either /ˈaɪðə(r)/
clothes /kləʊðz/
Đáp án B phát âm là /θ/, còn lại phát âm là /ð/
Đáp án: B


3. A. clip
B. give
C. twice
D. stupid
Lời giải:
clip /klɪp/
give /ɡɪv/
twice /twaɪs/
stupid /ˈstjuːpɪd/
Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/
Đáp án: C


4. A. favourite
B. animal
C. channel
D. programme
Lời giải:
favourite /ˈfeɪvərɪt/
animal /ˈænɪml/
channel /ˈtʃænl/
programme /ˈprəʊɡræm/
Đáp án A phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/
Đáp án: A


5. A. studio
B. documentary
C. cute
D. industry
Lời giải:
Studio /ˈstjuːdiəʊ/
Documentary /ˌdɒkjuˈmentri/
Cute /kjuːt/
Industry /ˈɪndəstri/

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong hộp vào hai nhóm)

Phương pháp giải:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài