Vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television - Tivi

Phonetics - Trang 5 Unit 7 VBT tiếng Anh 6 mới


Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PHONICS

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ này lên.)

1. A. theater            B. there                C. through               D. three

2. A. brother           B. breath               C. either                  D. clothes

3. A. clip                 B. give                   C. twice                   D. stupid

4. A. favourite         B. animal                C. channel               D. programme

5. A. studio             B. documentary      C. cute                     D. industry

Lời giải chi tiết:

1. B

theater /ˈθɪətə(r)/

there /ðeə(r)/

through /θruː/

three /θriː/

Đáp án B phát âm là /ð/, còn lại phát âm là /θ/.

2. B

brother /ˈbrʌðə(r)/

breath /breθ/

either /ˈaɪðə(r)/

clothes /kləʊðz/

Đáp án B phát âm là /θ/, còn lại phát âm là /ð/.

3. C

clip /klɪp/

give /ɡɪv/

twice /twaɪs/

stupid /ˈstjuːpɪd/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/.

4. A

favourite /ˈfeɪvərɪt/

animal /ˈænɪml/

channel /ˈtʃænl/

programme /ˈprəʊɡræm/

Đáp án A phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/.

5. D

studio /ˈstjuːdiəʊ/

documentary /ˌdɒkjuˈmentri/

cute /kjuːt/

industry /ˈɪndəstri/

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong khung vào hai nhóm.)

both               weather             they                      this               that

birthday          teeth                 something             theatre         their

/ ð /

/ θ/

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


Lời giải chi tiết:

 

/ ð /

/ θ/

weather, they, this, that, their

both, birthday, teeth, something, theatre

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.