Vở bài tập Tiếng Anh 6

Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi

Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

1.       

A. lamps: /læmps/

B. beds: /bedz/

C. desks: /desks/

D. phones: /fəʊnz/

Không có đáp án

2.       

A. tables: /ˈteɪblz/

B. matches: /mætʃiz/

C. watches: /wɒtʃiz/

D. houses: /ˈhaʊzɪz/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /iz/

3.       

A. clocks: /klɒks/

B. villas: /ˈvɪləz/

C. chairs: /tʃeə(r)z/

D. fans: /fænz/

Đáp án A phát âm là /s/, còn lại là /z/

4.       

A. brother: /ˈbrʌðə(r)/

B. mother:  /ˈmʌðə(r)/

C. sofa: /ˈsəʊfə/

D. honey: /ˈhʌni/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại là /ʌ/

5.       

A. between: /bɪˈtwiːn/

B. behind: /bɪˈhaɪnd/

C. next: /nekst/

D. me: /mi/

Đáp án C phát âm là /e/, còn lại là /i/ 

Bài 2

Task 2: Put the words with the underlined part in the box into three groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)    

/s/

/z/

/iz/

clocks /klɒks/

cupboards /ˈkʌbəds/

caps /kæps/

sinks /sɪŋks/

villas /ˈvɪləz/

photos /ˈfəʊtəʊz/

brothers /ˈbrʌðə(r)z/

windows /ˈwɪndəʊz/

fridges /frɪdʒiz/

houses /ˈhaʊzɪz/

lunches /lʌntʃz/

watches /wɒtʃiz/

Loigiaihay.com 

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu