Vở bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi

Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Hãy đọc to những từ đó)

Lời giải chi tiết:

1.       

A. lamps: /læmps/

B. beds: /bedz/

C. desks: /desks/

D. phones: /fəʊnz/

Không có đáp án

2.       

A. tables/ˈteɪblz/

B. matches: /mætʃiz/

C. watches: /wɒtʃiz/

D. houses: /ˈhaʊzɪz/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /iz/

3.       

A. clocks/klɒks/

B. villas: /ˈvɪləz/

C. chairs: /tʃeə(r)z/

D. fans: /fænz/

Đáp án A phát âm là /s/, còn lại là /z/

4.       

A. brother: /ˈbrʌðə(r)/

B. mother:  /ˈmʌðə(r)/

C. sofa: /ˈsəʊfə/

D. honey: /ˈhʌni/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại là /ʌ/

5.       

A. between: /bɪˈtwiːn/

B. behind: /bɪˈhaɪnd/

C. next: /nekst/

D. me: /mi/

Đáp án C phát âm là /e/, còn lại là /i/ 

Bài 2

Task 2: Put the words with the underlined part in the box into three groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)    

Lời giải chi tiết:

/s/

/z/

/iz/

clocks /klɒks/

cupboards /ˈkʌbəds/

caps /kæps/

sinks /sɪŋks/

villas /ˈvɪləz/

photos /ˈfəʊtəʊz/

brothers /ˈbrʌðə(r)z/

windows /ˈwɪndəʊz/

fridges /frɪdʒiz/

houses /ˈhaʊzɪz/

lunches /lʌntʃz/

watches /wɒtʃiz/

 

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài