Vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Phonetics - Trang 33 Unit 4 VBT tiếng anh 6 mới


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose main stress is placed differently from the rest

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose main stress is placed differently from the rest.

(Chọn đáp án A, B, C hoặc D để chỉ ra từ có trọng âm đánh khác các từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1. 

A. physics /ˈfɪzɪks/

B. History /ˈhɪstri/

C. Chemistry /ˈkemɪstri/

D. Biology /baɪˈɒlədʒi/

Đáp án là D => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết đầu

2.                

A. important /ɪmˈpɔːtnt/

B. beautiful /ˈbjuːtɪfl/

C. difficult /ˈdɪfɪkəlt/

D. excellent /ˈeksələnt/

Đáp án là A => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết đầu

3

A. activity /ækˈtɪvəti/

B. correct /kəˈrekt/

C. camera /ˈkæmrə/

D. banana /bəˈnɑːnə/

Đáp án là C => trọng âm rơi vào âm tiết đầu, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

4

A. chicken /ˈtʃɪkɪn/

B. museum /mjuˈziːəm/

C. hungry /ˈhʌŋɡri/

D. favourite /ˈfeɪvərɪt/

Đáp án là B => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết đầu

5

A. convenience /kənˈviːniəns/

B. crowded /ˈkraʊdɪd/

C. dislike / dɪsˈlaɪk/

D. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

Đáp án là B => trọng âm rơi vào âm tiết đầu, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2a

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups.

(Xếp các từ vào cột tương ứng) 

Lời giải chi tiết:

/i:/

/i/

sleepy /ˈsliːpi/

reaction /riˈækʃn/

leaves /liːvz/

picnic /ˈpɪknɪk/

illegal /ɪˈliːɡl/

picture /ˈpɪktʃə(r)/

bean /biːn/

cigarette /ˌsɪɡəˈret/

Sweet /swiːt/

Minute /ˈmɪnɪt/

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.