Vở bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tươn..

Phonetics - Trang 30 Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới


Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.idea

B.mind

C.time

D.win

Lời giải:

idea /ˈdɪə/

mind /mnd/

time /tm/

win /wɪn/

Đáp án D phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D

2. A.teach

B.great

C.speak

D.beach

Lời giải:

teach /ttʃ/

great /ɡrt/

speak /spk/

beach /btʃ/

Đáp án B phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /i:/

Đáp án: B

3. A.play

B.make

C.machine

D.late

Lời giải:

Play /pl/

make /mk/

machine /məˈʃiːn/

late /lt/

Đáp án C phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: C

4. A.pyramid

B.Sydney

C.dry

D.hungry

Lời giải:

pyramid /ˈpɪrəmɪd/

Sydney /ˈsɪdni/

Dry /dr/

hungry /ˈhʌŋɡri/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /i/

Đáp án: C

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

(Sắp các từ trong hộp vào 2 nhóm) 

/dr/

/tr/

dragon /ˈdræɡən/

tradition /trəˈdɪʃn/

dry /draɪ/

trick /trɪk/

drip /drɪp/

trade /treɪd/

drug /drʌɡ/

truck /trʌk/

dream /driːm/

treasure /ˈtreʒə(r)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài