Vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tươn..

Phonetics - Trang 30 Unit 10 VBT tiếng anh 6 mới


Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.idea

B.mind

C.time

D.win

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

idea /ˈdɪə/

mind /mnd/

time /tm/

win /wɪn/

Đáp án D phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D

2. A.teach

B.great

C.speak

D.beach

Lời giải:

teach /ttʃ/

great /ɡrt/

speak /spk/

beach /btʃ/

Đáp án B phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /i:/

Đáp án: B

3. A.play

B.make

C.machine

D.late

Lời giải:

Play /pl/

make /mk/

machine /məˈʃiːn/

late /lt/

Đáp án C phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: C

4. A.pyramid

B.Sydney

C.dry

D.hungry

Lời giải:

pyramid /ˈpɪrəmɪd/

Sydney /ˈsɪdni/

Dr/dr/

hungry /ˈhʌŋɡri/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /i/

Đáp án: C

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

(Sắp các từ trong hộp vào 2 nhóm) 

Lời giải chi tiết:

/dr/

/tr/

dragon /ˈdræɡən/

tradition /trəˈdɪʃn/

dry /draɪ/

trick /trɪk/

drip /drɪp/

trade /treɪd/

drug /drʌɡ/

truck /trʌk/

dream /driːm/

treasure /ˈtreʒə(r)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.