Vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới

Phonetics - Trang 19 Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới


Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.local

B.flower

C.poster

D.host

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

local /ˈləʊkl/

flower /ˈflə(r)/

poster /ˈpəʊstə(r)/

host /həʊst/

Đáp án B phát âm là //, còn lại phát âm là /əʊ/

Đáp án: B

2. A.April

B.plant

C.candle

D.many

Lời giải:

April /ˈprəl/

plant /plɑːnt/

candle /ˈkændl/

many /ˈmeni/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.single

B.sign

C.younger

D.angry

Lời giải:

single /ˈsɪŋɡl/

sign /saɪn/

younger /jʌŋ/

angry /ˈæŋɡri/

Đáp án B phát âm là /n/, còn lại phát âm là /ŋ/

Đáp án: B

4. A.exhaust

B.harm

C.hole

D.hide

Lời giải:

exhaust /ɪɡˈzɔːst/

harm /hɑːm/

hole /həʊld/

hide /haɪd/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại phát âm là /h/

Đáp án: A

5. A.cow

B.brow

C.low

D.town

Lời giải:

cow /k/

brow /br/

low /ləʊ/

town /tn/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là //

Đáp án: C

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

(Sắp xếp từ trong hộp vào hai nhóm)

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/əʊ/

quite /kwaɪt/

fine /faɪn/

why /waɪ/

nice /naɪs/

night /naɪt/

cosy /ˈkəʊzi/

slow  /sləʊ/

                             old /əʊld/

blow /bləʊ/

throw /θrəʊ/

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 18 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.