Vở bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi

Phonetics - Trang 51 Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác  các từ còn lại. Đọc to)

1.                  

A. home /həʊm/

B. pagoda /pəˈɡəʊdə/

C. clothes/kləʊðz/

D. flower /ˈflə(r)/

Đáp án là D =>âm //, còn lại là /əʊ/

2.                  

A. visit /ˈvɪzɪt/

B. like /lk/

C. city /ˈsɪti/

D. wish /wɪʃ/

Đáp án là B => âm //, còn lại là /ɪ/

3.                  

A. relative /ˈrelətɪv/

B. decorate /ˈdekəreɪt/       

C. present /ˈpreznt/

D. prepare /prɪˈpeə(r)/

Đáp án là D => âm /ɪ/, còn lại là /e/

4.                  

A. plant /plænt/

B. chat /tʃæt/

C. make /mk/

D. family /ˈfæməli/

Đáp án là C => âm //, còn lại là /æ/

5.                  

A. celebrate /ˈselɪbreɪt/

B. come /kʌm/

C. cook /kʊk/

D. cousin /ˈkʌzn/

Đáp án A => âm /s/, còn lại là /k/

Bài 2

Task 2: Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words (Luyện tập đọc các câu sau, nhấn mạnh vào các phần gạch chân)

1. Can you show me the way to the city centre?

2. What should you do to celebrate Tet?

3. We should clean and decorate the house.

4. We shouldn't drink too much wine.

5. We should make a wish when Tet comes.

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài