Lý thuyết: Ví dụ làm việc với tệp trang 87 SGK Tin học 11


Chương trình đọc các cặp tọa độ từ tệp TRAI.TXT, tính và đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác hai chữ số sau dấu chấm thập phân) giữa hai trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu trưởng:

Ví dụ 1

Chương trình đọc các cặp tọa độ từ tệp TRAI.TXT, tính và đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác hai chữ số sau dấu chấm thập phân) giữa hai trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu trưởng:

program khoang_cach;

var d: real;

f: text; x,y: integer;

begin

assign(f, ’TRAI.TXT');

reset(f);

while not eof(f) do

begin

read(f,x,y);

d:= sqrt(x*x+y*y);

writeln('Khoang cach:',d:10:2);

readln

end;

close ( f) ,

end.

Ví dụ 2

Chương trình đọc dữ liệu từ tệp REIST.DAT, tính các điện trở tương đương và ghi kết quả ra tệp văn bản REIST.EQU, mỗi dòng ghi năm điện trở tương đương của ba điện trở ở dòng dữ liệu vào tương ứng:

program Dientro;

var a: array[1.. 5] of real;

R1,R2,R3: real;

i: integer; fl,f2: text;

begin

assign(fl, 'RESIST.DAT'); reset(f1);

assign(f2,'RESIT.EQU'); rewrite(f2);

while not eof(fl) do

begin

readln(f1,R1,R2,R3);

a[1] :=R1*R2*R3/ (R1*R2+R1*R3+R2*R3); a[2]:=R1*R2/(Rl+R2)+R3;

a[3]:=R1*R3/(R1+R3)+R2;

a [4] :=R2 *R3/(R2+R3)+R1;

a[5]:=R1+R2+R3;

for i : = 1 to 5 do write (f2, a[i]:9:3, ' ');

writeln(f2);

End ;

Close(f1); close(f2);

end.


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu