Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10


Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính.

1. CRT

Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Nó dùng để đưa dữ liệu ra màn hình, xây dựng các giao diện màn hình-bàn phím, dùng bàn phím điều khiển chương trình hoặc sử dụng âm thanh để xây dựng các chương trình mô phỏng.

Một số thủ tục trong thư viện crt:

- Thủ tục Clrscr dùng để xóa màn hình.

- Thủ tục TextColor(color) đặt màu cho chữ trên màn hình, trong đó color là hằng hoặc biến xác định màu.

- Thủ tục TextBackground(color) đặt màu nền của màn hình, trong đó color là hằng hoặc biến xác định màu.

- Thủ tục GotoXY(x, y) đưa con trỏ tới vị trí cột x dòng y trên màn hình văn bản 25 dòng và 80 cột.

Ví dụ sử dụng các hàm của crt

uses crt;
var i:integer;
begin clrscr; textcolor(12); textbackground(7);for i:=1 to 10do writeln('hay viet gi do'); readkey;
end.

2. GRAPH

a) Các thiết bị và chương trình hỗ trợ đồ họa

- Màn hình có thể làm việc trong hai chế độ: chế độ văn bản và chế độ đồ họa.

- Thư viện Graph cung cấp các chương trình điều khiển tương ứng với các loại bản mạch đồ họa.

- Độ phân giải màn hình VGA thường được đặt là 640x480.

b) Khởi tạo chế độ đồ họa

- Các thủ tục, hàm của thư viện graph chỉ hoạt động khi chế độ đồ họa đã được thiết lập. Khi kết thúc làm việc với chế đồ họa thì cần quay về chế độ văn bản.

- Thủ tục thiết lập chế đồ đồ họa:

Procedure InitGraph (var driver, mode: integer; path: string)

Trong đó:

driver là số hiệu của trình điều khiển BGI; mode là số hiệu của độ phân giải; path là đường dẫn đến các tệp DGl.

c) Các thủ tục vẽ điểm, đoạn thẳng

• Thủ tục đặt màu nét vẽ:

procedure SetColor(color:word) ;

• Thủ tục vẽ điểm:

Procedure PutPixel(x, y:integer;color:word);

Trong đó:

JC và là tọa độ của điểm; color là màu của điểm.

• Thủ tục vẽ đoạn thẳng nối hai điểm:

Procedure Line(x1, y1, x2, y2:integer);

Trong đó: (x1, y1) và (x2, y2) là các tọa độ của hai điểm đầu, cuối của đoạn thẳng.

• Thủ tục vẽ đoạn thẳng nối điểm hiện tại (vị trí con trỏ) với điểm cố tọa độ (x, y)'

Procedure LineTo(x, y: integer);

• Thủ tục vẽ đoạn thẳng nối điểm hiện tại với điểm có tọa độ bằng tọa độ hiện tại cộng với gia số (dx; dy)

Procedure LinRel(dx, dy:integer);

d)  Các thủ tục và hàm liên quan đến vị trí con trỏ

• Các hàm xác định giá trị lớn nhất có thể của tọa độ màn hình X và y (để biết độ phân giải màn hình trong chế độ đồ họa đang sử dụng):

Function GetMaxX: integer;

Function GetMaxY: integer;

• Thủ tục chuyển con trỏ tới tọa độ (x, y):

Procedure MoveTo(x, y:integer);

e) Một số thủ tục vẽ hình đơn giản

• Vẽ đường tròn có tâm tại (x, y), bán kính r:

Procedure Circle(x, yrinteger; r:word);

• Thủ tục vẽ cung của elip có tâm tại điểm (x; y) với các bán kính Xr, Yr từ góc khởi đầu Stangle đến góc kết thúc EndAngle:

Procedure Ellipsefx, y:integer; StAngle, EndAngle,Xr,Yr:word).

3. Một số thư viện khác

- System: chứa các hàm sơ cấp và các thủ tục vào/ra cho các chương trình;

- Dos: chứa các thủ tục cho phép thực hiện trực tiếp các lệnh như tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống,...

- Printer: Cung cấp các thủ tục làm việc với máy in.

4. Sử dụng thư viện

Lệnh khai báo để sử dụng các thủ tục và hàm chuẩn của một số thư viện (trừ System):

uses unit1, unit2, , unitN;

Trong đó: Uses là từ khóa; unit 1, unit2,..,unit n

Ví dụ

Uses crt, dos, graph;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí