Lý thuyết: Cấu trúc rẽ nhánh trang 38 SGK Tin học 11


Mệnh đề đủ: Nếu ... thì .... nếu không thì...

1. Rẽ nhánh (cấu trúc rẽ nhánh)

- Cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

- Rẽ nhánh bao gồm 2 loại:

+ Dạng thiếu: Nếu … thì

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi.

Vậy nếu trời không nắng thì chúng ta làm gì còn chưa biết.

+ Dạng đủ: Nếu … thì …, nếu không thì.

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi, nếu không thì chúng ta sẽ ở đọc truyện ở nhà.

Vậy nếu trời không nắng chúng ta sẽ ở nhà đọc truyện.

2.  Câu lệnh if - then

a) Dạng thiếu

    if <điều kiện> then <câu lệnh>;

b) Dạng đủ

   if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2> ;

Trong đó

- điều kiện: biểu thức quan hệ hoặc lôgic.

- Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

* Ở dạng thiếu: điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua (Hình 13)

* Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện (Hình 14).

3. Câu lệnh ghép

Câu lệnh ghép là dãy liên tiếp nhiều câu lệnh được ghép lại thành một nhóm màn giữa hai từ khóa "Begin" và "End" (trong Pascal):

Trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin

       <các câu lệnh>;

End;

Ví dụ:

Begin

tg:= a; a:- b; b:= tg;

End;

Việc thực hiện một câu lệnh ghép là thực hiện lần lượt các câu lệnh thành phần trong dãy. Một câu lệnh ghép có thể chứa một câu lệnh ghép khác như một thành phần của nó.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí