Lesson 2 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Lesson 2 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


C

C. Sing.

( Hát)


Lời giải chi tiết:

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: