Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 3

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

 

a) Tứ giác ABCD có số góc vuông là:

2  ☐                3  ☐                4  ☐

b) Tứ giác ABCD có số góc không vuông là:

4  ☐                5  ☐                6  ☐

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) 3m 13cm = ….. cm

A) 313 cm       B) 16cm          C) 311cm

b) 4m 4cm = ….. cm

A) 440cm        B) 44cm          C) 404cm

c) 7hm5m = ….. m

A) 75m            B) 750m          705m

Câu 3. Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) thích hợp vào chỗ chấm.

a) 5m 5dm ….. 55dm

b) 15m 4dm ….. 150dm

c) 2km 2hm ….. 2100m

d) 8dm 9mm ….. 809mm

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tấm vải thứ nhất dài 21m. Tấm vải thứ hai dài gấp 4 lần tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài bằng \(\dfrac{1}{3}\) tấm vải thứ hai. Hỏi tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét?

A) 63m            B) 84m

C) 28m            D) 42m

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

 

Hình bên trên có:

a) 5 góc chung đỉnh O  ☐

b) 6 góc chung đỉnh O  ☐

c) Có 2 góc vuông  ☐

d) Có 3 góc vuông  ☐

e) Có 4 góc không phải là góc vuông   ☐

Câu 6. a) Vẽ góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC

 

b) Vẽ góc không vuông đỉnh B cạnh BC, BD.

 

Câu 7. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 2dam 5m. Hỏi chu vi khu vườn là bao nhiêu mét?

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

3km = …… hm =…… dam

4hm = …… dam = …… m

5dam = …… m = …… dm

7m = …… dm = …… cm

9 dm = …… cm = …… mm

Câu 9. Tính:

a) 4km + 17dam =

b) 8hm + 5m =

c) 19m + 42cm =

d) 8m 3cm + 7dm =

Câu 10. Một tấm vải dài 45m. Lần thứ nhất người ta bán đi \(\dfrac{1}{5}\) tấm  vải, lần thứ hai bán đi \(\dfrac{1}{3}\) số vải còn lại. Hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?

Câu 11. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 3m5dm : 5 = 35dm : 5 = 7dm

a) 6km 8hm × 3 =

b) 9m 6dm : 4 =

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) S                  Đ                     S

b) S                  Đ                     S

Câu 2.

a) A) 313 cm  

b) C) 404 cm

c) C) 705cm

Câu 3.

a) 5m 5dm = 55dm

b) 15m 4dm > 150dm

c) 2km 2hm > 2100m

d) 8dm 9mm = 809mm

Câu 4. C) 28m

Câu 5.

a) S                  b) Đ                 c) Đ

d) S                 e) Đ

Câu 6. a) Vẽ góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC

 

b) Vẽ góc không vuông đỉnh B cạnh BC, BD.

 

Câu 7.

Đổi 2dam 5m = 25m

Chu vi khu vườn hình vuông là:

\(25 \times 4 = 100\) (m)

Đáp số: 100m

Câu 8.

3km = 30 hm = 300 dam

4hm = 40 dam = 400 m

5dam = 50 m = 500 dm

7m = 70 dm = 700 cm

9 dm = 90 cm = 900 mm

Câu 9. Tính:

a) 4km + 17dam = 400dam + 17dam = 417dam

b) 8hm + 5m = 800m + 5m = 805m

c) 19m + 42cm = 1900cm + 42cm = 1942cm

d) 8m 3cm + 7dm = 800cm + 3cm + 70cm = 873cm

Câu 10.

Số mét vải lần thứ nhất bán đi là:

\(45:5 = 9\) (m)

Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

\(45 - 9 = 36\) (m)

Số mét vải lần thứ hai bán đi là:

\(36:3 = 12\) (m)

Đáp số: 12m

Câu 11.

a) 6km 8hm × 3 = 68hm × 3 = 204hm

b) 9m 6dm : 4 = 96hm : 4 = 24dm

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN LỚP 3