Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 3

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A) km, dam, hm, m, cm, dm, mm.

B) km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

4dam + 14m = ……. ?

18m ☐            54m  ☐           44m  ☐

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 96km, đến nay họ đã sửa được \(\dfrac{1}{3}\) đoạn đường đó. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-mét đường chưa sửa?

A) 32km          B) 40km          C) 64km

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 5m 6dm × 4 > 224dm  ☐

b) 5m 6dm × 4 = 224dm  ☐

c) 5m 6dm × 4 < 224dm  ☐

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

 

Hình tứ giác ABCD có:

a) Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD  ☐

b) Góc vuông đỉnh D cạnh BC, BA  ☐

c) Góc không vuông đỉnh B cạnh BA, BC  ☐

d) Góc không vuông đỉnh C cạnh CD, DA  ☐

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

2km = …… hm

5hm = ……. dam

7dam = ……. m

2m 5dm = ……. dm

3dam 6m = ……. m

9cm 6mm = ……. mm

Câu 7. Đoạn đường thứ nhất dài 48km. Đoạn đường thứ hai dài gấp đôi đoạn đường thứ nhất, đoạn đường thứ ba dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) đoạn đường thứ hai. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 8. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 5m + 5cm = 500cm + 5cm = 505cm

a) 4m + 3cm =

b) 7m + 7dm =

c) 9dam + 9m =

d) 12 hm – 8dam =

e) 3km – 3dam =

Câu 9. Hãy dùng ê-ke vẽ một góc vuông có đỉnh A.

 

Câu 10. Viết số vào chỗ chấm

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) B) km, hm, dam, m, dm, cm, mm

b) B) 2000m

c. B) 33m

Câu 2. S          Đ                     S

Câu 3. C) 64km

Câu 4.

a) S                  b) Đ                 c) S

Câu 5.

a) Đ                 b) S

c) Đ                 d) S

Câu 6. 

2km = 20 hm

5hm = 50 dam

7dam = 70 m

2m 5dm = 25 dm

3dam 6m = 36 m

9cm 6mm = 96 mm

Câu 7. 

Đoạn đường thứ hai dài số ki-lô-mét là:

\(48 \times 2 = 96\) (km)

Đoạn đường thứ ba dài số ki-lô-mét là:

\(96:4 = 24\) (km)

Đáp số: 24km

Câu 8.

a) 4m + 3cm = 400cm + 3cm = 403cm

b) 7m + 7dm = 70dm + 7dm = 77dm

c) 9dam + 9m = 90m + 9m = 99m

d) 12 hm – 8dam = 120dam – 8dam = 112dam

e) 3km – 3dam = 300dam – 3dam = 297dam

Câu 9.

Câu 10.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN LỚP 3