Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 3

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(7 \times 6:2 =  \ldots ?\)

31  ☐              30  ☐              21  ☐

b) \(7 \times 9:3 =  \ldots ?\)

11  ☐              21  ☐              31  ☐

c) \(7 \times 8:2 =  \ldots ?\)

18  ☐              28  ☐              38  ☐

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong một phép tính chia cho 7, số dư lớn nhất có thể là?

A) 4                 B) 5

C) 6                 D) 7

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(\dfrac{1}{7}\) của 49kg là 8kg.  ☐

b) \(\dfrac{1}{7}\) của 63 giờ là 9 giờ.  ☐

c) \(\dfrac{1}{7}\) của 91m là 13m.  ☐

d) \(\dfrac{1}{7}\) của 105km là 12km.  ☐

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Năm nay con 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

A) 25 tuổi

B) 24 tuổi

C) 28 tuổi

Câu 5. Viết (theo mẫu)

Mấu: Gấp 4m lên 6 lần được \(4 \times 6 = 24\) m

a) Gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) Gấp 7m lên 7 lần được ……….

c) Gấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) Gấp 12l lên 3 lần được ……….

Câu 6. Trong làn có 56 quả táo. An lấy ra \(\dfrac{1}{7}\) số táo. Hỏi An lấy ra bao nhiêu quả?

Câu 7. Tính:

a) \(7 \times 9 + 37 = \)

b) \(7 \times 8 - 27 = \)

c) \(7 \times 10 - 15 = \)

d) \(7 \times 6 + 148 = \)

Câu 8. Hiện nay An 7 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi An. Hỏi bố hơn An bao nhiêu tuổi?

Câu 9. Tìm \(x\)

a) \(x \times 7 = 63\)

b) \(x \times 7 = 21\)

c) \(7 \times x = 56\)

d) \(7 \times x = 42\)

Câu 10. Vườn nhà Mai có 27 cây chanh. Số cây chanh ở vườn nhà Huệ gấp 3 lần số cây chanh ở vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn nhà Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai khu vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) S                  S                      Đ

b) S                  Đ                      S

c) S                  Đ                      S

Câu 2. C) 6

Câu 3.

a) S                  b) Đ

c) Đ                  d) S

Câu 4. C) 28 tuổi

Câu 5.

a) Gấp 6kg lên 5 lần được \(6 \times 5 = 30\) kg

b) Gấp 7m lên 7 lần được \(7 \times 7 = 49\) m

c) Gấp 5cm lên 4 lần được \(5 \times 4 = 20\) cm

d) Gấp 12l lên 3 lần được \(12 \times 3 = 36\)l

Câu 6. 

An lấy ra số quả táo là:

\(56:7 = 8\) (quả)

Đáp số: 8 quả

Câu 7.

a)

\(\begin{array}{l}7 \times 9 + 37\\ = 63 + 37\\ = 100\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}7 \times 8 - 27\\ = 56 - 27\\ = 29\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}7 \times 10 - 15\\ = 70 - 15\\ = 55\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}7 \times 6 + 148\\ = 42 + 148\\ = 190\end{array}\)

Câu 8. 

Tuổi của bố An là:

\(7 \times 5 = 35\) (tuổi)

Bố hơn An số tuổi là:

\(35 - 7 = 28\) (tuổi)

Đáp số: 28 tuổi

Câu 9.

a)

\(\begin{array}{l}x \times 7 = 63\\x = 63:7\\x = 9\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}x \times 7 = 21\\x = 21:7\\x = 3\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}7 \times x = 56\\x = 56:7\\x = 8\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}7 \times x = 42\\x = 42:7\\x = 6\end{array}\)

Câu 10. 

Vườn nhà Huệ có số cây chanh là:

\(27 \times 3 = 81\) (cây)

Cả hai khu vườn có tất cả số cây chanh là:

\(27 + 81 = 108\) (cây)

Đáp số: a) 81 cây                    b) 108 cây

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN LỚP 3