Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Nhân đơn thức:

a) \(\left( { - {1 \over 3}{m^2}} \right)( - 24n)(4mn).\)

b) \((5a)({a^2}{b^2})( - 2b)( - 3a).\)

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) \(12a{b^2};\) tại \(a =  - {1 \over 3};b =  - {1 \over 6}.\)

b) \(\left( { - {1 \over 2}x{y^2}} \right).\left( {{2 \over 3}{x^3}} \right)\); tại \(x = 2;y = {1 \over 4}.\)

Bài 3: Tìm bậc của đơn thức:

a) \({\left( {{1 \over 2}x{y^2}} \right)^2}.\)

b) \({( - 3{x^3}y)^2}.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 1:

a) \(\left( { - {1 \over 3}{m^2}} \right)( - 24n)(4mn) \)

\(= \left[ {\left( { - {1 \over 3}} \right)( - 24).4} \right]{m^3}{n^2} = 32{m^3}{n^2}.\)

b) \((5a)({a^2}{b^2})( - 2b)( - 3a) \)

\(= {\rm{[}}5( - 2)( - 3){\rm{]}}{a^4}{b^3} = 30{a^4}{b^3}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

a. Thay a,b vào đơn thức ban đầu

b. Rút gọn rồi thay m,n vào đơn thức đã rút gọn

Lời giải chi tiết:

Bài 2:

a) Thay \(a =  - {1 \over 3};b =  - {1 \over 6}\) vào đơn thức đã cho, ta được:

\(12\left( { - {1 \over 3}} \right){\left( { - {1 \over 6}} \right)^2} =  - \left( {12.{1 \over 3}.{1 \over {36}}} \right) \)\(\,=  - {1 \over 9}.\)

b) Ta có \(\left( { - {1 \over 2}x{y^2}} \right).\left( {{2 \over 3}{x^3}} \right) = \left( { - {1 \over 2}} \right).\left( {{2 \over 3}} \right){x^4}{y^2}\)\(\, =  - {1 \over 3}{x^4}{y^2}.\)

Thay \(x = 2;y = {1 \over 4}\) vào đơn thức trên, ta được:  \(\left( { - {1 \over 3}} \right){2^4}{\left( {{1 \over 4}} \right)^2} =  - {1 \over 3}.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biên có trong đơn thức đó

Lời giải chi tiết:

Bài 3:

a) \({\left( {{1 \over 2}x{y^2}} \right)^2} = {1 \over 4}{x^2}{y^4}\). Đơn thức có bậc là 6.

b) \({( - 3{x^3}y)^2} = {( - 3)^2}{({x^3})^2}{y^2} = 9{x^6}{y^2}.\) Đơn thức có bậc là 8.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí